Blandingsforhold

Når en murer konstruerer et murverk ut av stein, anvender hun er materiale som heter mørtel. Mørtel utfyller mellomrommene mellom steinene. Mørtelen skal sikre at murverket holdes sammen i en fast konstruksjon, og at det ikke faller sammen. Til oppmuring bruker en murer typisk mørtel av den typen som heter kalksementmørtel. Denne typen mørtel fremstilles ved å lage en blanding av kalktilpasset våtmørtel og sement. For å kunne fremstille mørtelen riktig, skal en murer ut fra noen givne blandingsforhold være i stand til å blande mørtelen, slik at den har den helt riktige sammensetningen. Derfor skal man kunne regne på blandingsforhold.

Mørtel

Når man leser hvordan blandingsforholdet i et produkt bestående av to materialer skal være, vil det typisk stå et forhold mellom tallene. De to tallene angir hvor mye av hvert materiale som skal i blandingen. Hvis det for eksempel står at blandingsforholdet mellom \(materiale\) \(1\) og \(materiale\) \(2\) skal være

$$1:6,$$

betyr det at hver gang det tilsettes 1 del av \(materiale\) \(1\) i bladningen, skal det også tilsettes 6 deler av \(materiale\) \(2\). Hvor mye 1 del av hvert materiale egentlig er, kommer ann på hvilken enhetsbetegnelse blandingsforholdet er oppgitt etter. Blandingsforholdet kan blant annet være oppgitt etter vekt eller romfang. Hvis det for eksempel står at blandingsforholdet, oppgitt etter vekt, mellom \(materiale\) og \(materiale\) \(2\) skal være
$$1:8,$$

 

betyr det, at hver gang det tilsettes \(1\) \(kg\) av \(materiale\) \(1\), skal det tilsettes \(8\) \(kg\) av \(materiale\) \(2\). Bladningsforholdet gjelder ikke kun for enheter \(kg\), men for alle vektenheter. Derfor betyr blandingsforhold også, at hver gang det tilsettes \(1\) \(gram\) av \(materiale\) \(1\), skal det også tilsettes \(8\) \(gram\) av \(materiale\) \(2\).

Nedenfor gjennomgår vi et eksempel på hvordan en murer kan støte på et problem i sin jobb, som omhandler blandingsforhold.

Eksempel

En murer har fått i oppgave å bygge en mur av murstein. Hun skal må bruke en kalksementmørtel, men hun skal selv fremstille mørtelen ved å blande kalktilpasset våtmørtel sammen med sement. 

Cementblander

Mureren har fått vite av sin murermester at blandingsforholdet oppgitt i volum, mellom kalktilpasset våtmørtel og sementent, skal være

$$1:13.$$

Mureren vet at hun i alt skal bruke \(3,2\) \(m^3\) mørtel. Men hvor mye kalktilpasset våtmørtel og hvor mye sement skal hun blande sammen?

Fremgangsmåte:
Det første som vi skal være oppmerksomme på er, er at blandingsforholdet mellom kalktilpasset våtmørtel og sement er oppgitt i volum. Det vil si, at blandingsforholdet gjelder for alle volumenheter, dvs \(cm^3\), \(m^3\), \(L\), \(dL\), osv. Da den mengden mørtel hun skal bruke i alt er angitt i \(m^3\), er det enklest å regne videre ved å bruke enheten \(m^3\). De \(3,2\) \(m^3\) mørtel som mureren skal bruke i alt, skal i følge blandingsforholdet inneholde 1 del kalktilpasset mørtel samt 13 deler sement. Til sammen skal den samlede mengden mørtel altså inneholde 14 like store deler. For å finne ut av hvor mye hver enkelt del svarer til, må vi dividere den mengden mørtel som skal brukes i alt med 14.

$$\frac{3,2m^3}{14}=0,229m^3.$$

Hver av de 14 delene utgjør derfor \(0,229\) \(m^3\). Da det kun skal \(1\) del kalktilpasset våtmørtel i blandingen, må mureren tilsette:

$$13 \cdot 0,229 m^3 = 2,977 m^3$$

kalktilpasset våtmørtel. På samme vis kan vi beregne, hvor mye sement mureren skal tilsette. Da det skal 13 deler sement i blandingen, skal hun derfor tilsette

$$13 \cdot 0,229 m^3 = 2,977 m^3$$

sement. 

For å blande kalksementmørtelen korrekt etter det anviste blandingsforhold, må mureren altså tilsette \(0,229\) \(m^3\) kalktilpasset våtmørtel samt \(2,977\) \(m^3\) sement.

Har du et spørsmål, du vil stille om Blandingsforhold? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!