Polynomfunksjoner vs likninger

Polynomfunksjoner vs likninger

Det er forskjell på et andregradspolynom og en andregradsligning. Et andregradspolynom er en funksjon hvor den høyeste potensen av \(x\) har eksponenten 2.

Funksjonen ser slik ut:

$$f(x)=ax^2+bx+c$$

For hver \(x\)-verdi man velger i polynomet finner man en y-verdi (en funksjonsverdi). En andregradslikning derimot, er-som navnet antyder- en ligning hvor det handler om å finne de x-verdiene som løser likningen.

Nullpunktene til et polynom kalles ofte for polynomets "røtter". Derfor kaller man ofte løsningen av en andregradslikning for det tilsvarende andregradspolynomets røtter.

Skarmbillede 2017 05 30 Kl 145254

\(a\) og \(b\) kalles koefissientene til hhv. andre- og førstegradsleddet, mens \(c\) kalles konstantleddet. Grafen for et andregradspolynom kalles en parabel. Man bruker ofte betegnelsene "glad parabel" eller "sur parabel" alt etter hvilken vei parabelbenene vender, altså om den ligner på en sur eller glad munn. På tegningen under er den grønne parabelen en glad parabel, mens den røde er sur.

Skarmbillede 2017 05 30 Kl 145258

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Polynomfunksjoner vs likninger? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!