Regneartenes hierarki

Når man skal regne på et uttrykk, hvor det er flere forskjellige regnearter innvolvert, spiller det en rolle hvilken rekkefølge man gjør utregningene i. Hvis man f.eks har regnestykket

$$3+2\cdot7$$

så får man forskjellige resultater, alt etter om man multipliserer (ganger) først

$$3+2\cdot7=3+14=17$$

eller adderer (plusser) først

$$3+2\cdot7=5\cdot7=35$$

Som vi ser, får vi forskjellige resultater, hvor det første er det riktige. Det ville være upraktisk i den virkelige verden, hvis det samme regnestykket kunne ha flere forskjellige fasiter. Forestill deg at en ingeniør regnet på den ene måten, og en annen ingeniør på den andre måten. Det ville kunne ført til at bygninger falt sammen og mennesker kom til skade. Derfor har det blitt enighet om å ordne regnearterne i et hierarki slik at alle vet i hvilken rekkefølge de forskjellige regneoperasjonene skal utføres. På den måte sørger man for at alle regnestykker kun har ett riktig resultat (hvis man ellers regner riktig).

Hierarkiet er som følger

  1. røtter og potenser
  2. multiplikasjon (gange) og divisjon
  3. addisjon (pluss) og subtraksjon (minus)

Hvis man vil vike unna det allminnelige hierarki, benytter man paranteser. Parantesene skal alltid regnes ut først.

Se fx forskjellen mellom

$$3\cdot4^2=3\cdot16=48$$

og

$$(3\cdot4)^2=(12)^2=144$$

 

 

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Regneartenes hierarki? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!