Koordinatsystemet

Et koordinatsystem er en to-dimensional tallinje. Dvs. to tallinjer, såkaldte akser som står vinkelrett på hverandre. Den som går horisontalt kalles som oftest for x-aksen eller første-aksen, mens den vertikale oftest kalles y-aksen eller andre-aksen. X-aksen og y-aksen skjærer hverandre i deres respektive 0-punkter. Dette punktet kalles origo.

1-71

Hvis vi plasserer et punkt i koordinatsystemet, kan vi lese det punktet sine koordinater. Dette gjør vi ved å tegne vinkelrette linjer fra punktet til aksene.

1-72

Punktet, vi har tegnet inn i ovenstående koordinatsystem har 2 som x-koordinat og 3 som y-koordinat. Man skriver et koordinatsett i en parantes (x, y), hvor x- koordinaten altid står først, og y-koordinaten sist. Man avskiller x- og y-koordinaten med et komma eller et semikolon. I punktet, som er tegnet inn ovenfor, ville man skrevet (2, 3). 

De fire områdene i koordinatsystemer kalles kvadranter.

1 73

De avskilles fra hverandre slik.

  1. kvadrant er både x og y positive

  2. kvadrant er x negativ og y positiv

  3. kvadrant er både x og y negative

  4. kvadrant er x positiv og y negativ

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Koordinatsystemet? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!