NCC Asfalt

Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært Mattesenters hovedsponsor. I Mattesenter arbeider vi for å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse. Det gjør vi bl.a. ved å bruke NCC og deres ansatte til å vise, at #DetErMatematikkiAlt - også ute på byggeplassene.

I denne utgaven har vi besøkt et team av veiasfaltører, som for øyeblikket jobber på Solbakken, en vei i et villakvartal i Holte. Vi har regnet ut at det skal brukes 17,85 \(m^3\) asfalt på veien.

Asfaltør

Slik har vi regnet det ut:

På veien skal teamet legge 60 kg asfalt pr. \(m^2\). 1 cm av den såkalte pulverasfalten veier 23,5 kg pr. \(m^2\). Vi regner ut, hvor tykt laget skal være:

$$\frac{60 \, \mathrm{kg \, pr. \, m^2}}{23,5 \, \mathrm{kg \, pr. \, m^2 \,pr.\, cm}} = 2,55 \, \mathrm{cm}$$

Laget skal altså være 2,55 cm tykt. Veien er 350 meter lang, dvs. 35.000 cm, da det går 100 cm på 1 meter. Det er ikke hele veiens bredde som skal asfalteres, men derimot et stykke på cirka 200 cm.

Asfalt2

Vi kan derfor regne ut hvor mye asfalt, som skal brukes ved å se asfaltlaget som en kasse og regne volumet av den. Vi ser altså asfaltlaget som en kasse, som er 35.000 cm lang, 2,55 cm høy og 200 cm bred.

$$V_{\mathrm{kasse}}=l\cdot b\cdot h$$

$$V_{\mathrm{asfaltlag}}=35.000 \,\mathrm{cm}\cdot 200 \,\mathrm{cm}\cdot 2,55 \,\mathrm{cm} = 1,785 \cdot 10^{7}\, cm^3$$

Det går 1.000.000 \(cm^3\) pr. \(m^3\), så vi kan regne om våres resultat til kubikkmeter ved å dividere med 1.000.000 \(cm^3\) pr. \(m^3\):

$$ \frac{1,785 \cdot 10^{7}\, cm^3}{1.000.000 \, cm^3 \, pr. \, m^3} = 17,85 \,m^3$$

Det skal altså brukes 17,85 \(m^3\) pulverasfalt på Solbakken i Holte.

 

Har du et spørsmål, du vil stille om NCC Asfalt? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!